bluetech.nu

Bluetech Local Area Network Version 2.0

This network is for employees only. All information within the network is stricly Bluetech’s property and must be treated accordingly.

Forum

230525 - Mötesproto...
 
Notifications
Clear all

230525 - Mötesprotokoll

1 Posts
1 Users
0 Likes
68 Views
Bluetech Staff
(@windstar)
Posts: 8
Member Admin
Topic starter
 

SWEDISH UMBRELLA RIKSDAGSMÖTE

2023-05-25 Kl 21.00.

Mötet öppnas kl 21.15

1. Val av mötets ordförande -
Whiteriver (MOONSHINE MINING) enhälligt vald till ordförande.

2. Val av mötets sekreterare -
Powel Hemanshe (BLUETECH) enhälligt vald till sekreterare.

3. Val av minst 1 justerare, helst 2.
Tomten (BLACKGUARD) (Primär), Znurf (TETRAGON) (Sekundär) enhälligt valda till justerare.

4. Kontroll hur många som fått informationen om nya motioner.
Endast BLUETECH och MOONSHINE MINING har tagit del av motionen men det kan konstateras att motion har inkommit i rätt tid och varit tillgänglig för samtliga på Spektrum enligt gällande regler för hur en motion skall presenteras.

5a. Genomgång av medlemmar och organisationer kopplade till SWEUMB.
Nikodemus är ej närvarande vilket gör det svårt att veta exakt hur stora SWEUMB är. Vi går på föregående mötets antal som riktlinje och godtar det som tillräckligt för denna gång, det ställs även en motfråga vad denna punkt har för syfte egentligen, hälsokontroll och för att kunna beräkna antalet som krävs i kommande punkt blev svaret.

5b. Fastställande av röstlängd.
Följande organisationer är på plats för dagens möte:
BLUETECH
ALPHA
TETRAGON
MOONSHINE MINING
BLACKGUARD
SWETRUST ENTERPRISE

SWEUMB 35 organisationer X 0,15 (15%) = 5,25 organisationer krävs för att vara röst berättigade.
Ordförande bedömer att mötet har en korrekt röstlängd och kan fatta beslut enligt SWEUMB Reglemente.

6. Inkomna motioner:
En motion har inkommit till dagens möte.

Motion nr 1

Datum: 230428
Motionär/motionärer: Nikodemous
Organisation: Tkors

Rubrik:
Utformning av samarbete mellan organisationer inom samtliga områden

Bakgrund:
På grund av diskussionen inom SWEUMB hur SWEUMBS samarbete skall bedrivas, så vill jag å TKORS vägnar mena på att vi redan idag har ett samarbete mellan olika organisationer, där enskilda organisationer nät verkar med andra organisationer, tex om beskydd. Vi menar på att de som redan idag aktivt söker kontakt med andra organisationer också har en bättre möjlighet till samverkan. Exempel på detta är dessa tisdagar där flera olika organisationer är med och samverkar redan idag. Vi menar på att vi redan har tagit steget från social hangout sedan den dagen vi började spela ihop och hjälpa varandra, och vi har gått ett steg ytterligare sedan den dagen vi börjat spela med hela organisationer tillsammans, tex MOONSHINE MINING och REAVERS som varit med de sista tisdagarna. Vi från TKORS menar på att det ligger i varje organisationers intresse att interagera med andra organisationer för att på så vis skapa ett mervärde, i stället för att ha en faktisk roll. I verkliga livet så vill man tex ha de bästa inom bygg när man skall bygga sitt hus. I ett datorspel är detta inte alltid sanning eftersom den sociala kopplingen kan vara viktigare än prestationen för vissa och således bör varje organisation själva få välja vilka de vill hyra in inom respektive område, i stället för att paraplyet skall bestämma över alla andra hur saker och ting skall fungera. Det är därför vi från TKORS menar på att systemet idag fungerar som det är tänkt. De som vill interagera gör det, och de som hellre bara vill lira med sina vänner utan något fördjupande samarbete har möjligheten till det.
Det vi behöver bli bättre på är hur samverkan kan förbättras i framtiden, dvs vilka verktyg som kan användas tex SRS, discord mm mellan de organisationer som vill samverka.

Motivering:
Med motiveringen att samarbetet och enskilda organisationers ansvarstaganden angående försvar mm redan idag fungerar precis som det är tänkt, så vill TKORS befästa denna ställning eftersom det råder tvivel vad vi idag redan har, där enskilda organisationer har ett egenansvar att samverka mellan organisationer med försvar, mining, transport mm.

Förslag till beslut/yrkande:
Enskilda organisationer har fortsatt eget ansvar att sköta sina egna organisationers intressen och att själva välja att samverka med andra organisationer inom de branscher som de är intresserade att samverka i tex försvar.

Ordförande föreslår att bordlägga motionen då motions-organisationen TKORS ej är närvarande.

Efter snabb muntlig omröstning är alla för att motionen bordläggs till nästa möte. Ingen tidspress att arbeta igenom motionen snabbt när organisationen som lagt motionen ej är närvarande anges som primär anledning till att den bordläggs.

7. Övrigt.
BLACKGUARD tycker det är kul att så många är här på mötet.

ALPHA lyfter ämnet SRS-server och vill diskutera framtidensplaner, men mötet väljer att lägga diskussionen direkt efter mötet.

8. Mötet avslutas.
Nästa möte är den torsdagen den 29 juni kl 21.00

Ordförande förklarar mötet som avslutat.

This topic was modified 9 months ago by Bluetech Staff
 
Posted : May 26, 2023 14:29
Share:
Online

No one is online right now

Recent Forum Posts